Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej


"Koncepcja pracy"

Niepublicznego Przedszkola Katolickiego

Zgromadzenia Sióstr Służek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

w Łomży


   "Koncepcja pracy" została opracowana przez całe grono pedagogiczne w dniach 20 - 22.08.2013 roku. Koncepcja Pracy zatwierdzona została na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26.08.2013 roku.


Główne założenia "Koncepcji pracy" przedszkola:


  - wychowanie do wartości chrześcijańskich,

  - szacunek dla godności dziecka,

  - dbałość o jego dobro,

  - respektowanie jego tożsamości,

  - wychowanie do odpowiedzialności,

  - indywidualizacja procesu wychowania,

  - bezpieczeństwo,

  - wsparcie rodziców w wychowaniu.

  - współpraca z rodziną i środowiskiem,

  - wspomaganie rozwoju dziecka, na wszystkich płaszczyznach,

  - obserwacja i diagnoza,

  - rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci.


Misja przedszkola:


    Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży, jako placówka katolicka promuje chrześcijański system wartości.

Bobo

    Misją i mottem naszego przedszkola jest: służyć dziecku i rodzinie.

Bobo

    Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Dzieci traktowane są indywidualnie i podmiotowo.

Bobo

    Dążymy do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Bobo

    Troszczymy się o Kościół i Rodzinę poprzez wspólne spotkania modlitewne oraz różne formy kontaktów. Dzięki Wspólnocie nauczycieli, opiekunów, rodziców i dzieci przedszkole chce stać na straży wszechstronnego rozwoju dziecka oraz umacniania więzi rodzinnych.

Bobo

    Zależy nam na kształtowaniu dziecka od najmłodszych lat w jego wymiarze duchowym - katolickim, intelektualnym, psychicznym, fizycznym i kulturalnym w oparciu o zasady chrześcijańskie.


Główne cele przedszkola:


  - Wspieranie rozwoju wrodzonych predyspozycji dziecka poprzez wyrażanie wiary w jego możliwości.

  - Organizowanie procesu kształcenia w sposób zapewniający każdemu dziecku wszechstronny i harmonijny rozwój oraz odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

  - Rozwijanie u wychowanków cech charakteru takich jak: samodzielność, wiara we własne możliwości, zaradność, otwartość, empatia, odporność emocjonalna, umiejętność współdziałania itp.

  - Stawianie zadań proporcjonalnych do możliwości, warunków fizycznych i psychicznych dziecka oraz wymaganie odpowiedzialności za ich realizację.

  - Budzenie pragnienia stawania się dobrym, odpowiedzialnym, odważnym, wytrwałym, czyli budzenie zachwytu ideałami i zachęcanie do dążenia ku trwałym wartościom.

  - Pozwalanie na ponoszenie konsekwencji dokonywanych przez dzieci wyborów oraz uświadamianie, iż każdy ma prawo do popełniania błędów, które powinien wykorzystywać do stawania się lepszym człowiekiem.

  - Zapobieganie kształtowaniu się złych nawyków i przyzwyczajeń, a wyrabianiu dobrych.

  - Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.


Praca w naszym przedszkolu ukierunkowana jest na:


  - wychowanie w duchu katolickim poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem,

  - współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju,

  - towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie,

  - pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych.

  - przyjmując dziecko do przedszkola przyjmujemy całą Jego Rodzinę.


Wizja przedszkola:


  Nasze przedszkole dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez działalność profilaktyczną, stymulacyjną, kompensacyjną, poprzez stworzenie przyjazne atmosfery, w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

  01. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i w Statucie przedszkola, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

  02. Każdemu dziecku niezależnie od przekonań rodziców, zapewnia się poszanowanie jego godności i respektowanie tożsamości.

  03. Przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości, ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Znają swoją godność Dziecka Bożego i wiarę w Boga potrafią wyrażać w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach życiowych.

  04. Nauczyciele prezentują w codziennej praktyce pedagogicznej postawę chrześcijańskiego wychowawcy. Nauczyciele prowadzą indywidualne obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków, zapewnienie najlepszych warunków do osiągnięcia gotowości szkolnej i dokumentują te obserwacje. Nauczyciele współpracują ze sobą. Wspólnie rozwiązują problemy i wspomagają się nawzajem na wszystkich poziomach: Rada Pedagogiczna, edukacja, współpraca z rodzicami, planowanie pracy z dziećmi, samokształcenie. Działania nauczycieli dostosowywane są do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci z uwzględnieniem indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju. Nauczyciele przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

  05. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania dzieci (częste rozmowy indywidualne, spotkania z rodzicami, uroczystości, wycieczki). Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez przedszkole działaniach. Rodzice są systematyczne informowani o postępach dziecka i współpracują z nauczycielami w zakresie udzielania dodatkowych, niezbędnych informacji o swoim dziecku. Rodzice są informowani o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w grupach.

  06. Diagnoza przedszkolna – przeprowadzana jest analiza w celu przedstawienia rodzicom stanu gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole, wspomagania i korygowania rozwoju dziecka przez nauczycielkę, ewentualnego skierowania dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wnioski z analiz osiągnięć dzieci uwzględniane są przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej.

  07. Oferta zajęć jest modyfikowana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

  08. Współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Jako przedszkole katolickie jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku.

  09. W trosce o rozwój ruchowy dziecka w przedszkolu systematycznie korzysta się z ogrodu przedszkolnego. Dzieci uczestniczą w spacerach, zabawach na powietrzu w ciągu całego roku kalendarzowego.

  10. We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzona jest katecheza. Siostry posiadają misję kanoniczną do nauczania Katechezy w przedszkolu wydaną przez Łomżyńską Kurię Diecezjalną.

  11. Przedszkole posiada ofertę zajęć dodatkowych: rytmika, spotkania ze sztuką, język angielski i plastyka.

  12. Przedszkole bierze udział w konkursach oraz je organizuje.

  13. Przedszkole współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego: Parafią O.O. Kapucynów, Teatrem Lalki i Aktora, Teatrem Art.-Re z Krakowa (cykliczne spektakle w przedszkolu - edukacja teatralna), SP nr 4, Radiem Nadzieja, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Łomży, Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, MDK i innymi.


Baza przedszkola:


  Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów i zawsze mają w pierwszym rzędzie na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka.

  Wyposażenie przedszkola jest uzupełniane w zależności od zaistniałych potrzeb w pomoce, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka.

  Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu przez dzieci obserwacji przyrodniczych.

  Dzieci mają do dyspozycji duży ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw, stacjonarne urządzenia zabawowe.

  Rodzicom proponujemy:

  - zebrania grupowe,

  - kontakty indywidualne,

  - gazetki grupowe,

  - wystawę prac dzieci,

  - miesięczny plan pracy w grupie,

  - uroczystości w grupie i współtworzenie ich,

  - uroczystości przedszkolne,

  - wspólne świętowanie,

  - współorganizowanie wycieczek i imprez przedszkolnych,

  - pielgrzymkę rodzinną,

  - pomoc organizacyjną.


Uroczystości w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim:


  - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone ze mszą świętą.

  - Wycieczka integracyjna.

  - Nowenna przed uroczystością Świętego Franciszka - patrona przedszkola.

  - Święto patronalne przedszkola - 4 października.

  - Konkurs recytatorski "Barwy jesieni".

  - Dzień Imienin Księdza Biskupa.

  - "Mikołajki" - spotkanie ze Świętym Mikołajem w przedszkolu.

  - Jasełka i Wieczerza Wigilijna z rodziną w przedszkolu, dzielenie się opłatkiem.

  - "Bal Karnawałowy".

  - Dzień Babci i Dzień Dziadka. Święto w przedszkolu z dziadkami i babciami połączone z modlitwą na Eucharystii. Ddodatkowo: występy dzieci, świętowanie przy wspólnym stole.

  - Dzień Ojca (19 marca - w uroczystość Świętego Józefa) połączony z Eucharystią w intencji tatusiów (dodatkowo: występy dzieci, świętowanie przy wspólnym stole).

  - Konkurs piosenki przedszkolnej: "Mama tata i Ja" (etap przedszkolny i zewnętrzny).

  - Spotkanie absolwentów przedszkola.

  - Dzień Matki - połączony z Eucharystią w intencji wszystkich Mam (dodatkowo: występy dzieci, świętowanie przy wspólnym stole).

  - Dzień Dziecka.

  - Boże Ciało w parafii, czynny udział dzieci w procesji podczas całej Oktawy Bożego Ciała.

  - Pożegnanie 5-latków i zakończenie roku.

  - Rodzinna pielgrzymka do wybranego sanktuarium z dziękczynną mszą świętą na zakończenie roku szkolnego.


Składowe efektywności "Koncepcji" przedszkola:


  1. Oferta przedszkola.

  2. Znajomość koncepcji przez nauczycieli i rodziców.

  3. Współpraca z rodzicami.

  4. Wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych - dowolnej

  aktywności własnej dzieci i ich aktywności podczas organizowania

  sytuacji edukacyjnych.

  5. Wyniki diagnozy gotowości szkolnej.

  6. Uroczystości w przedszkolu.


Mocne strony przedszkola:


  - misja przedszkola, to do czego zostaliśmy powołani jako placówka

  katolicka,

  - rodzinna atmosfera w przedszkolu,

  - rodzinny wymiar wszystkich uroczystości przedszkolnych i wycieczek,

  - dobra współpraca z rodzicami,

  - indywidualne podejście do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka,

  - wspólpraca nauczycieli,

  - bogata baza dydaktyczna – pomoce dydaktyczne,

  - oferta zajęć dodatkowych,

  - comiesięczne, bezpłatne spotkania teatralne w przedszkolu,

  - względnienie w pracy pedagogicznej indywidualnej sytuacji społecznej

  i materialnej rodziny,

  - zadowolenie rodziców,

  - sukcesy absolwentów przedszkola.


Słabe strony przedszkola:


  - baza lokalowa (budynek adoptowany na przedszkole),

  - małe sale, brak stołówki i sali na zajęcia ruchowe.


Sylwetka absolwenta naszego przedszkola:


  Jest dobrym człowiekiem, poznaje i kocha Boga.

  Rozwija w sobie wrażliwość na dobro, piękno i na drugiego człowieka.

  Pielęgnuje i rozwija zaszczepione przez rodziców i przedszkole wartości

  chrześcijańskie.

  Potrafi się modlić i angażuje rodzinę do aktywnego życia religijnego.

  Zna swoją godność i szanuje godność innych, ma poczucie własnej

  wartości, wiarę we własne siły i mozliwości.

  Wie, co jest dobre a co złe i potrafi dokonywać wyborów.

  Potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie

  kanonem norm społecznych.

  Jest dojrzały emocjonalnie do podjęcia obowiązków w szkole i rozumnie

  zachowuje się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego.

  Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i znoszenia porażek.

  Potrafi pracować w zespole.

  Ma silną motywację do podjęcia nauki w szkole.

  Wykazuje się operacyjnym rozumowaniem na poziomie konkretnym

  i umiejętnościami zapewniającymi dobre funkcjonowanie w warunkach

  szkolnych.

  Posiada umiejętności w zakresie niezbędnym do radzenia sobie

  w trudnych sytuacjach.

  Skupia uwagę na rozmówcy, potrafi słuchać, wie, co się do niego mówi,

  rozmawia o problemie, ma w sobie gotowość do wybaczania i proszenia

  o wybaczenie, zwraca się o pomoc do dorosłego, koryguje swoje

  zachowanie.


Kierunki realizacji "Koncepcji pracy" na lata 2013 - 2018:


  Kontynuacja dobrych stron pracy placówki.

  W zakresie promocji placówki - przygotowanie folderu przedszkola.

  Rozwój kadry pedagogicznej poprzez uzyskiwanie nowych kompetencji

  edukacyjnych (szkolenia, warsztaty).

  Nawiązanie współpracy z innymi placówkami.

  Kontynuacja dobrej współpracy z rodziną dziecka i środowiskiem.

  Zebranie informacji na temat losów absolwentów naszego przedszkola.

  Kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych.

  Promowanie zdrowia oraz samodzielności dzieci.

  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

  Wspieranie rozwoju dziecka młodszego - opracowanie i realizacja

  własnego programu adaptacyjnego w grupie dzieci 3-letnich.

  Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności rodziców

  (pedagogizacja rodziców).


Szanse i zagrożenia realizacji "Koncepcji":


Szanse:


  - kwalifikacje i umiejętności nauczycieli;

  - aktywność nauczycieli;

  - bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne;

  - aktywność i duże zaangażowanie rodziców;

  - pomoc finansowa i rzeczowa sponsorów;

  - dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami;

  - promocja przedszkola.


Zagrożenia:


- niewielki budżet placówki.


Wskaźniki efektywności "Koncepcji":


  - umiejętności i zdolności dzieci;

  - aktywność dzieci;

  - oferta przedszkola;

  - zadowolenie dzieci;

  - opinia rodziców;

  - wyniki diagnozy gotowości szkolnej;

  - osiągnięcia absolwentów w szkole;

  - znajomość koncepcji pracy przedszkola przez rodziców i nauczycieli;

  - imprezy i uroczystości w przedszkolu.


Wskazania:


  Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz "Koncepcji". Koncepcja dla wszystkich zainteresowanych m.in. rodziców, pracowników dostępna będzie w pokoju socjalnym nauczycieli, na holu głównym przedszkola oraz zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.

  Wnioski i uwagi do koncepcji można kierować do nauczycieli, dyrektora ustnie bądź pisemnie np. poprzez e-mail w każdym czasie. Ułatwi to nam analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy. Zmiany będą nanoszone w obecności i przy udziale zespołu pedagogicznego. "Koncepcja Pracy" jest raz w roku modyfikowana i analizowana.

©Andre 2018