Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

PODCZAS POBYTU DZIECKA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KATOLICKIM W ŁOMŻY

Motylki


ROK SZKOLNY 2018/2019


  Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu przez dyrektora:

  - Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku nr 78 poz. 483 - art. 72 ).

  - Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami).

  - Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. z 1991 roku nr 120 poz. 526).

  - Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr.6 z 2003 roku poz. 69) z późn. zm.

Motyle


  01. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

  02. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

  03. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i p.poż., które są określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

  04. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola na pierwszym zebraniu.

  05. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby przez nich upoważnione (pisemne oświadczenie jest składane na karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola).

  06. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo - zawarte są w Statucie Przedszkola.

  07. Nauczycielka i w grupie i pozostająca na dyżurze powinna wiedzieć i widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

  08. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych.

  09. Od godz. 8.00 rozpoczynają pracę wszystkie grupy. Od godz. 6.30 dzieci schodzą się do grupy wróbelków (3-latki). Dzieci przechodzą do swoich sal pod opieką nauczycieli. Do tego czasu, czyli do 8.00 godziny, obowiązuje zasada, że nauczycielka która w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6.30 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momentu, aż przyjdzie nauczycielka, która rozpoczyna pracę w danej grupie. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział. O godzinie 15.30 wszystkie dzieci przechodzą do sali grupy "wróbelki" i zostają pod opieką nauczycielki pracującej w danym dniu do 16.00.

  10. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie, a przede wszystkim bezpiecznie.

  11. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi.

  12. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, oraz uczy wspólnego z nich korzystania.

  13. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie - Kodeks Przedszkolaka, systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, przestrzegania ustalonych zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców z powyższymi ustaleniami oraz systemem konsekwencji i nagród obowiązujących w danej grupie.

  14. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

  15. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym wraz z nauczycielką przebywa pomoc nauczyciela.

  16. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu ogrodu pod opieką nauczyciela. Nauczyciel każdorazowo sprawdza ilość dzieci.

  17. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów, sporządzić kartę wycieczki i przygotować apteczkę do zabrania. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni być przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa na wycieczce i zapoznani z jej regulaminem. Powinni podpisać odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.

  18. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:

  - zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;

  - zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);

  - zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;

  - niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;

  - o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.

  19. Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w Przedszkolu.

  20. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

  21. W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.

  22. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów; nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Szczegółowe uregulowania związane z nieodebraniem dziecka z przedszkola zawarte są w Statucie Przedszkola zawierającym zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

  23. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 6.30 do 8.15, a odbierane do 16.00, tj. do czasu zamknięcia placówki.

  24. Rodzice zobowiązani są do ubierania dziecka w odzież odpowiednią do warunków atmosferycznych oraz pozostawienia w szatni ubioru na zmianę.

  25. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych, dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia wychowawcy o chorobie zakaźnej dziecka, a po całkowitym wyzdrowieniu do przedstawienia pisemnej informacji o możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola od lekarza.

  26. Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych i cennych rzeczy.

  27. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu w dniu ustalonym w grupie z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

  28. W przedszkolu są robione zdjęcia z różnych okazji. Rodzice na karcie zgłoszenia do przedszkola wyrażają zgodę na fotografowanie dziecka i umieszczanie jego wizerunku na przedszkolnej stronie internetowej.

  29. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

  30. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Lwy

©Andre 2018